Bożena

101 tekstów – auto­rem jest Bożena.

Nie wiem czy to co tu i te­raz jest praw­dzi­we, ale na pew­no jest bliższe praw­dy niż to co jest w przeszłości al­bo przyszłości. 

myśl • 23 kwietnia 2018, 19:41

Są ta­kie gra­nice z za których się nie wraca... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2015, 10:11

Ludzie są jak Piosen­ki: cza­sami bra­kuje in­stru­mentów, by wy­dobyć z nich esen­cje piękna, cza­sami stają się piękne bo po pros­tu wiążą się z ni­mi ja­kieś is­totne dla nas mo­men­ty, cza­sami wys­tar­czy je inaczej zaśpiewać, by na­dać im no­wy wy­miar. Zbyt często za­pomi­namy jed­nak o tym, jak ważne są w nich słowa, kiedy zaczy­namy je ro­zumieć, całość często zaczy­na na­bierać dla nas całko­wicie no­wego znaczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 grudnia 2014, 20:38

Ktoś, ko­go nie kochasz może cię zezłościć, ob­ra­zić, ok­raść, oszu­kać, roz­gniewać itd..., ale tyl­ko ktoś do ko­go coś czu­jesz, może Cię nap­rawdę zranić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 listopada 2014, 14:50

"Nie myśl, że trak­tuję ją jak de­likatną gwiazdę czy ob­ja­wienie, przy­pomi­nała raczej sztorm! Sza­leństwo! Tak właśnie! Jej wejście do tej rodzi­ny było jak po­jawienie się sza­leństwa w świąty­ni ku­res­twa i fałszu. Zauważ, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2014, 11:33

Kiedy wy­daje Ci się, że tra­cisz wszys­tko, to znaczy, że życie da­je Ci niepow­tarzalną szansę... szansę by zacząć od no­wa. To tak jak­by mówiło do Ciebie "Zro­zum, że dopóki żyjesz, nie wszys­tko stracone" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2014, 20:03

Mam duchową he­mofi­lię, jeśli chcesz bym żyła, sta­raj się mnie nie zranić. 

myśl • 6 lutego 2014, 17:28

Ko­biety nie szu­kają książąt z baj­ki, one szu­kają mężczyzn, którzy poz­wolą im przy nich czuć się jak księżniczki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2014, 18:20

Suk­ces? To zro­bienie cze­goś nie za cenę, ale coś cennego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2014, 20:29

W dob­rej wie­rze nieje­den anioł zos­tał żyw­cem pocho­wany i niejed­nokrot­nie naj­straszniej­sza ciem­ność oka­zywała się być tyl­ko przejściem do up­ragnione­go światła... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 grudnia 2013, 11:35
Bożena

co warte zapamiętania

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 kwietnia 2018, 19:41Bożena do­dał no­wy tek­st Nie wiem czy to [...]

9 kwietnia 2015, 10:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie gra­nice z [...]

9 kwietnia 2015, 10:11Bożena do­dał no­wy tek­st Są ta­kie gra­nice z [...]

26 grudnia 2014, 22:26Bożena sko­men­to­wał tek­st Ktoś, ko­go nie kochasz [...]

2 grudnia 2014, 21:26Bożena sko­men­to­wał tek­st Ktoś, ko­go nie kochasz [...]

2 grudnia 2014, 21:25Bożena sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak Piosen­ki: [...]

2 grudnia 2014, 21:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak Piosen­ki: [...]

2 grudnia 2014, 20:38Bożena do­dał no­wy tek­st Ludzie są jak Piosen­ki: [...]

2 grudnia 2014, 20:37Bożena sko­men­to­wał tek­st Ktoś, ko­go nie kochasz [...]

28 listopada 2014, 14:50Bożena do­dał no­wy tek­st Ktoś, ko­go nie kochasz [...]